الزامات مشتری (Customer Requirements)

ویژگی‌ها و مشخصات خاص یک کالا یا خدمت که توسط مشتری تعیین می‌شود.
(منبع: www.businessdictionary.com)