ویژگی (Characteristic)

صفات و خصوصیات متمایز یک آیتم، شخص، پدیده و غیره است که معمولا به سه دسته تقسیم می‌شوند: (۱) فیزیکی
(۲) کاربردی
(۳) عملیاتی
(منبع: www.businessdictionary.com)