تفکر انتقادی (Critical Thinking)

تفکر انتقادی سبکی از تفکر (در مورد هر موضوع، محتوا یا مشکل) است که در آن فرد متفکر، به‌طور ماهران‌های کیفیت تفکر خود را بهبود می‌دهد و به تجزیه‌وتحلیل، ارزیابی و بازسازی آن می‌پردازد.
(منبع: www.criticalthinking.or)

فرآیند تفکر با دقت، درباره یک موضوع یا ایده، بدون واردکردن احساسات یا عقاید خود که ممکن است بر این فرآیند تأثیر بگذارد.
(منبع: dictionary.cambridge.org)