کاربر پسند (User Friendly)

نرم افزار، تجهیزات، تاسیسات، فرآیند یا سیستمی که با توانایی کاربر برای استفاده آسان و موفق سازگار است.
(منبع: www.businessdictionary.com)