توافق سطح خدمات (Service Level Agreement)

توافق سطح خدمات (به‌اختصار SLA ) قراردادی رسمی بین فراهم آورنده خدمات (Service Provider) و خدمات گیرنده (Customer) است که دربرگیرنده مشخصات خدمات، مسئولیت‌ها، میزان خدمات مورد ارائه و اولویت‌های طرف مقابل است.
(منبع: www.businessdictionary.com)