درخواست طرح پیشنهادی (RFP)

درخواست طرح پیشنهادی (RFP) نوعی از درخواست مناقصه است که به شکل سند بوده و در آن یک شرکت یا سازمان اعلام می‌کند که بودجه یک پروژه یا برنامه خاص در دسترس است و شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را برای تکمیل این پروژه ارائه دهند.
در این سند (RFP)، فرایند مناقصه و شرایط قرارداد تشریح می‌شود و راهنمایی‌هایی در مورد فرمت مناقصه و نحوه ارائه آن بیان می‌شود.
(منبع: www.investopedia.com)