مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)

مدیریت منابع انسانی را علم شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به‌منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده‌اند. مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مدیریت منابع انسانی شامل انجام تجزیه‌وتحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیازهای کارکنان، استخدام افراد مناسب برای آن شغل، موقعیت‌یابی و آموزش، مدیریت حقوق و دستمزد، ارائه مزایا و مشوق‌ها، ارزیابی عملکرد، حل‌وفصل اختلافات و ارتباط با همه کارکنان در تمام سطوح است. منابع انسانی مهم‌ترین دارایی یک سازمان محسوب می‌شوند و مدیریت اثربخش آن‌ها کلید موفقیت سازمان است. اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک سازمان هم‌سویی داشته باشند، دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل‌تر است.
(منبع: www.businessdictionary.com)