فرایند کسب‌وکار (Business Process)

مجموعه‌ای از مراحل، فعالیت‌ها و وظایف هدفمند و به هم مرتبط که با استفاده از زیرساخت‌ها و روش‌های خاص و ضمن مصرف منابع تعریف‌شده یک یا چند ورودی را به یک یا چند خروجی هدفمند تبدیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال: فرایند مدیریت کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و وظایفی همچون مانند برنامه‌ریزی، تولید و فروش است که به‌طور منطقی با یکدیگر در ارتباط‌اند و برای دستیابی به مجموعه معینی از نتایج (سود، پاسخ‌گویی به انتظارات ذی‌نفعان و ...) به کار گرفته می‌شوند.
(منبع: کتاب فرهنگ کارآفرینی)