صورت درآمد و هزینه (Income and Expenditure Statement)

نوعی از گزارش مالی که وضعیت درآمدها و هزینه‌های یک دوره مالی را گزارش می‌کند.
(منبع: کتاب فرهنگ کارآفرینی)