ارزش زمانی (Time Value)

ارزش‌افزوده شده به دارایی‌ها، ‌کالاها و خدمات به دلیل گذر زمان یا به دلیل موجود بودن آن‌ها در زمان دلخواه یا موردنیاز است.
(منبع: کتاب فرهنگ کارآفرینی)