چهارمین رویداد ۲۰ تا ۳۰، به روایت اینستاگرام

چهارمین رویداد ۲۰ تا ۳۰، به روایت اینستاگرام

شروع برنامه... چهارمین رویداد «بیست تا سی»
با حضور شاهین طبری، مؤسس و رییس هیأت مدیره شرکت چارگون
و امیر مهرانی، مربی تحول فردی و سازمانی

آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست

امیر مهرانى و عماد قائنى (مدیر وب یاد) در چهارمین رویداد «بیست تا سی»

چهارمین رویداد «بیست تا سی»

آرش برهمند و آرش طبری در چهارمین رویداد «بیست تا سی»

شاهین طبرى در حال آماده شدن و نصب میکروفون

چهارمین رویداد «بیست تا سی» و شرکت‌کنندگان

چهارمین رویداد «بیست تا سی» و شرکت‌کنندگان

چهارمین رویداد «بیست تا سی» با حضور شاهین طبری، مؤسس و رییس هیأت مدیره شرکت چارگون و امیر مهرانی، مربی تحول فردی و سازمانی

حمیدرضا احمدى، دبیر کانون کارآفرینى ایران در چهارمین رویداد «بیست تا سی»

آرش برهمند (سردبیر ماهنامه پیوست) و مسعود فاطمى (مشاور بازاریابى آنلاین) در چهارمین رویداد «بیست تا سی»