صفحه ورود (Entry Page)

اولین صفحه‌ی وب‌سایت که بازدیدکننده از یک دامنه دیگر وارد آن می‌شود.
(منبع: blog.alexa.com)