ارجاع (Referral)

بازدید‌کنندگانی که توسط لینک‌های وب‌سایت‌های دیگر به یک وب‌سایت ارجاع داده شده‌اند.
(منبع: blog.alexa.com)