متا تگ (Meta Tags)

یک تگ در HTML که بعضی از جنبه‌های محتوای یک صفحه وب را توصیف می‌کند.
(منبع: blog.alexa.com)