تعامل کاربر (User Engagement)

تعامل کاربر، ارزیابی پاسخ فرد به چند نوع بسته پیشنهادی مانند یک محصول، خدمت یا وب‌سایت است. میزان تعامل فردی کاربر ممکن است مستقیماً از طریق ارتباط متقابل یا مشاهده رفتار کاربر ارزیابی شود. برای مثال ممکن است کاربر وب‌سایت در میان دیگر امکانات آن روی لینک‌ها، نظرات، گزینه‌ دانلود و مشاهده فیلم کلیک کند.
(منبع: http://whatis.techtarget.com)