کشش تقاضا (Elasticity of Demand)

کشش تقاضا نشان می‌دهد که با تغییرات قیمت محصول، تعداد محصولات فروخته‌شده چه مقدار تغییر می‌کند.
(منبع: http://dictionary.cambridge.org)