نرخ خروج (bounce rate)

درصدی از بازدیدکنندگان یک وب‌سایت که پس از مشاهده تنها یک صفحه سایت، آن را ترک می‌کنند.
(منبع: www.whatis.techtarget.com)