نمونه‌سازی {با پیچیدگی کم و یا زیاد} ({Prototyping {low/high fidelity)

نمونه‌سازی {با پیچیدگی کم و یا زیاد} ({Prototyping {low/high fidelity)
عمل ساخت مدل‌های آزمایشی سریع، ارزان و ساده به‌منظور آگاهی پیدا کردن در مورد مطلوبیت، امکان‌پذیری و ماندگاری ارزش‌های پیشنهادی و مدل‌های کسب‌وکار مختلف.
(منبع: کتاب value proposition design)