تابلوی پیشرفت (Progress Board)

ابزاری استراتژیک برای مدیریت و نظارت بر فرآیند طراحی مدل کسب‌وکار و ارزش پیشنهادی است و از آن در ارزیابی پیشرفت به‌سوی ارزش پیشنهادی و مدل کسب‌وکار موفق استفاده می‌شود.
(منبع: کتاب value proposition design)