نوپای ناب (Lean Startup)

رویکردی که توسط اریک رایز بر پایه‌ی فرآیند توسعه‌ی مشتری ارائه‌شده است. این رویکرد اتلاف و عدم قطعیت موجود در توسعه‌ی محصول را با شیوه‌ی تکرارشونده‌ی ساخت، آزمون و یادگیری مستمر حذف می‌کند.
(منبع: کتاب value proposition design)