کارهایی که باید انجام گیرند (Jobs to Be Done)

چیزهایی که مشتریان نیاز دارند، خواهان آن هستند و یا علاقه به انجام آن در زندگی کاری و شخصی خود دارند.
(منبع: کتاب value proposition design)