تناسب (Fit)

هنگامی رخ می‌دهد که عناصر نقشه‌ی ارزشتان در تناظر با کارها،‌دردسرها و منفعت‌های بخش مشتری‌تان باشد و تعداد قابل‌توجهی از مشتریان، ارزش پیشنهادی‌تان را برای برآورده کردن این کارها،‌ دردسرها و منفعت‌ها به‌کارگیرند.
(منبع: کتاب value proposition design)