آزمایش - آزمون (Experiment - Test)

رویه‌ای که با تولید و جمع‌آوری شواهد مشخص از دنیای واقعی، فرضیه‌ای خاص را در مورد ارزش پیشنهادی، مدل کسب‌وکار، محصول یا سایر جنبه‌های یک کسب‌وکار قبول یا رد می‌کند.
(منبع: کتاب value proposition design)