شواهد (Evidence)

اطلاعاتی که فرضیه‌ها،‌بینش‌های مشتری و یا باورها در مورد ارزش پیشنهادی،‌مدل کسب‌وکار و یا محیط کسب‌وکار را تائید یا رد می‌کند.
(منبع: کتاب value proposition design)