منفعت‌های مشتری (Customer Gains)

نتایج و مزایایی که به دست آوردنشان برای مشتریان ضروری، مورد انتظار و یا رؤیایی است.
(منبع: کتاب value proposition design)