تقاضای اقدام ((Call to Action (CTA))

تحریک یک فرد برای انجام اقدامی،‌از آن در آزمایش استفاده می‌شود تا یک یا چند فرضیه مورد آزمون قرار گیرد.
(منبع: کتاب value proposition design)