جمعیت شناختی (Demographics)

عوامل جمعیتی خاصی که جمعیت یا بازار هدف را شناسایی و مشخص می‌کنند مانند جنسیت، نژاد، سن و موقعیت جغرافیایی.
(منبع: www.businessdictionary.com)