ترویج (Promotion)

ارتقای یک محصول، ایده، یا دیدگاه از طریق تبلیغات عمومی یا آگهی.
(منبع: www.businessdictionary.com)