تجربه کاربری (User Experience - UX)

تجربه کاربری نتیجه تعامل کاربر با محصول و شامل عواملی است که به درک کلی کاربر از عملکرد محصول کمک می‌کنند.
(منبع: www.businessdictionary.com)