واسطه (Middleman)

کسی که از طرف مشتریان شخصی با شرکت‌های بزرگ مذاکره می‌کند.
(منبع: www.businessdictionary.com)