عرضه‌کننده (Supplier)

یک شرکت، شخص و ... که آن‌چه افراد می‌خواهند یا نیاز دارند؛ به‌خصوص در طی یک دوره زمانی طولانی برای آن‌ها فراهم می‌کند.
(منبع: http://dictionary.cambridge.org)