بازاریابی نوآورانه (Innovative Marketing)

به معنی بازاریابی فارغ از قالب‌ها و روش‌های سنتی و معمول است که قاعدتاً از طریق ابتکار فنون غیرعادی و ناآشنا صورت می‌پذیرد.
(فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)