نوآورانه (Innovative)

اقدامات و فعالیت‌هایی است که از طریق ارائه ایده‌های جالب، محصولات جدید، خدمات جدید یا روش‌های جدید انجام کار ایجاد ارزش و ثروت می‌کنند.
(فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)