نرخ ریزش (Churn Rate)

این نرخ نشان‌دهنده توانمندی سازمان در حفظ ذخیره‌ی مشتریان است. نرخ ریزش عددی مقابل نرخ حفظ مشتری است؛ یعنی هرچقدر نرخ ریزش بیشتر باشد، نرخ حفظ مشتری کمتر است و بالعکس.
(منبع: www.businessdictionary.com)