مدل کسب‌وکار (Business Model)

منطق یک سازمان در خلق،‌ارائه و کسب ارزش
(منبع: کتاب value proposition design)