فرضیه {کسب‌وکار} (Hypothesis)

چیزی که باید صحت داشته باشد تا ایده‌ی شما کاملاً یا به‌طور نسبی مثمر ثمر واقع شود، اما هنوز اعتبارسنجی نشده است.
(منبع: کتاب value proposition design)