تحقیقات اولیه بازار (Primary Market Research)

اطلاعات به‌دست‌آمده از گفت‌وگو، تعامل و مشاهده‌ی مستقیم مشتریان و مشتریان بالقوه را تحقیقات اولیه بازار گویند.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)