کارآفرینی مبتنی بر نوآوری (Innovation-Based Entrepreneurship)

شروع کسب‌وکاری جدید بر اساس ایده‌ای یا اختراعی جدید است.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)