موقعیت رقابتی (Competitive Position)

یعنی اینکه چقدر بهتر از رقبای موجود می‌توانید دو الویت برتر مشتری‌تان را برآورده کنید. شایان‌ذکر است که موقعیت رقابتی وضعیت موجود برای مشتری‌تان را هم در برمی‌گیرد.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)