بازار هم‌جوار (Adjacent Market)

بازار جدیدی است که به‌راحتی می‌توانید از بازاری که در حال حاضر در آن فعالیت می‌کنید به آن وارد شوید. این بازار کاربر نمای مختص خود را دارد.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)