استراتژی رشد (Growth Strategy)

هدف استراتژی رشد به دست آوردن سهم بازار بزرگ‌تر، حتی با گذشتن از درآمدهای کوتاه‌مدت است. استراتژی رشد، شامل چهار استراتژی تنوع، توسعه محصول، نفوذ در بازار و توسعه بازار است.
(منبع: www.businessdictionary.com)