تحلیل مصرف‌کننده (Consumer Analysis)

گام‌های اولیه در تحقیقات بازاریابی، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیازهای بازار هدف، پروفایل‌ها و رفتارهای مصرف‌کننده برای انجام تقسیم‌بندی بازار است.
(منبع: www.businessdictionary.com)