روند بازار (Market Trend)

زمانی که بازار تجاری به فرازوفرود قیمت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار واکنش نشان می‌دهد.
(منبع: www.businessdictionary.com)
روند جهت تغییر و تحول بازار و همچنین تغییرات کلی و بلندمدت قیمت‌های اوراق بهادار در بورس سهام و اوراق بهادار را نشان می‌دهد. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)