خانواده برند (Brand Family)

گروه برندهای مربوط به هم که برند مادر آن‌ها به تمام اعضای خانواده کیفیت و اعتماد می‌بخشد.
(منبع: www.businessdictionary.com)