شرایط بازار (Market Condition)

مشخصه بازاری که یک شرکت در حال ورود به آن است یا قرار است یک محصول جدید در آن معرفی شود، ازجمله تعداد رقبا، سطح یا شدت رقابت و نرخ رشد بازار.
(منبع: www.businessdictionary.com)