تأثیرگذاران (Influencers)

افرادی که به دلیل نفوذ، دانش، موقعیت یا رابطه، قدرت تحت تأثیر قرار دادن تصمیمات خرید دیگران را دارند. در خریدهای شخصی مصرف‌کنندگان نهایی، اعضای گروه همسالان یا گروه مرجع و در خرید سازمانی، کارمندان داخلی (مهندسان، مدیران، خریداران) یا مشاوران خارجی به‌عنوان تأثیرگذاران عمل می‌کنند.
(منبع: www.businessdictionary.com)