تصمیم‌گیری مصرف‌کننده (Consumer Decision Making)

فرآیندی که در آن (۱) مصرف‌کنندگان نیازهای خود را شناسایی می‌کنند (۲) اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند (۳) گزینه‌ها را ارزیابی می‌کنند (۴) تصمیم به خرید می‌گیرند. این اقدامات با عوامل روانی و اقتصادی تعیین می‌شوند و توسط عوامل محیطی مانند عوامل فرهنگی، گروه و ارزش‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
(منبع: www.businessdictionary.com)