توسعه بازار (Market Development)

گسترش بازار کل یک محصول یا شرکت به‌وسیله‌ی
(۱) ورود به بخش‌های جدیدی از بازار
(۲) تبدیل غیر کاربران به کاربر
(۳) افزایش مصرف هر کاربر
(منبع: www.businessdictionary.com)