مزیت بازاریابی (Marketing Advantage)

مزیت بازاریابی از طریق محصولات برتر، قیمت‌های پایین‌تر، توزیع گسترده و ترویج مؤثر به دست می‌آید.
(منبع: www.businessdictionary.com)