برنامه‌ریزی (Planning)

یکی از وظایف اصلی مدیریت و عبارت است از تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را با ایجاد توازن بهینه میان خواست‌ها با منابع در دسترس فراهم کند. فرآیند برنامه‌ریزی شامل
۱. شناسایی اهداف
۲. اتخاذ راهبردهای دستیابی به آن‌ها
۳. تأمین وسایل موردنیاز
۴. اجرا و هدایت است.
(منبع: فرهنگ کارآفرینی)